Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Gieo duyên với Phật -- Học kinh tụng Pali

Học kinh tụng Pali- Bài kinh Ân Đức Phật (Buddhaguṇa)

Học kinh tụng Pali- Bài kinh Ân Đức Phật (Buddhaguṇa)

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: “A la hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ...
Học kinh tụng Pali- bài Lễ bái Đức Phật (Buddharatanapanāma)

Học kinh tụng Pali- bài Lễ bái Đức Phật (Buddharatanapanāma)

Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa (3 lần)
Kinh tụng Pāli. Kinh Hồi Hướng Chư Thiên. Sư cô Dhammapālī hướng dẫn

Kinh tụng Pāli. Kinh Hồi Hướng Chư Thiên. Sư cô Dhammapālī hướng dẫn

Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā Devā Nāgā mah’iddhikā. Puññaṃ no anumodantu ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ Ākāsa-ṭṭhā ca ...
Kinh Tụng Pāli -Việt. Kinh Tam Bảo

Kinh Tụng Pāli -Việt. Kinh Tam Bảo

Kinh Tụng Pali - Việt, Kinh Lễ bái Tam Bảo

Học Kinh Tụng Pāli - Thỉnh Chư Thiên

Học Kinh Tụng Pāli - Thỉnh Chư Thiên

Sagge kāme ca rūpe girisikharataṭe cantalikkhe vimāne, Dīpe raṭṭhe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette, Bhummā cāyantu devā ...

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | Rải tâm từ & Hồi hướng

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | Rải tâm từ & Hồi hướng

0:00 Rải tâm từ 2:43 Hồi hướng chúng sanh 4:00 Kệ hồi hướng đến chư thiên 6:00 Hồi hướng phước đến thân ...

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | Từ Bi Kinh - Kệ Phật Thắng Hạnh - Hạnh Phúc Kinh

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | Từ Bi Kinh - Kệ Phật Thắng Hạnh - Hạnh Phúc Kinh

0:00 Từ Bi Kinh 3:26 Phật Lực Thắng Hạnh Kệ 7:23 Hạnh Phúc Kinh

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | Phép thọ Bát Quan Trai Giới

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | Phép thọ Bát Quan Trai Giới

Người Phật tử cư sĩ thường giữ thêm bát quan trai giới. Tám giới đó dựa vào năm giới căn bản, nhưng được khai triển ...

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | 2. Phép Thọ Trì Tam Quy & Ngũ Giới

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | 2. Phép Thọ Trì Tam Quy & Ngũ Giới

Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Năm điều giới là những nguyên tắc, những điều khoản đạo đức mà đức ...

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | 1. Lễ Bái Tam Bảo

Kinh tụng Pali | Ni sư Liễu Pháp | 1. Lễ Bái Tam Bảo

Tôi xin dâng các lễ vật này, nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu cho các ...

Cách đọc phiên âm chữ kinh Pali (buồi 2) - HT. Pháp Tông dạy

Cách đọc phiên âm chữ kinh Pali (buồi 2) - HT. Pháp Tông dạy

Kinh Pali 1 - Hòa thượng Pháp Tông thuyết giảng buổi 2 - tại chùa Huyền Không

Cách đọc phiên âm chữ kinh Pali (buồi 1) - HT. Pháp Tông dạy

Cách đọc phiên âm chữ kinh Pali (buồi 1) - HT. Pháp Tông dạy

Kinh Pali 1 - Hòa thượng Pháp Tông thuyết giảng buổi 1 - tại chùa Huyền Không