Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật học ứng dụng -- Học Vi Diệu Pháp

Buổi 07: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 07: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...
Buổi 06: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 06: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...
Buổi 05: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 05: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...
Vi diệu Pháp căn bản 22, SC Tâm Tâm Bài 5: Tâm vô nhân - Lộ trình tâm

Vi diệu Pháp căn bản 22, SC Tâm Tâm Bài 5: Tâm vô nhân - Lộ trình tâm

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 20, SC Tâm Tâm giảng Bài 5: Tâm vô nhân - Lộ trình tâm

Vi diệu Pháp căn bản 20, SC Tâm Tâm giảng Bài 5: Tâm vô nhân - Lộ trình tâm

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 19 - SC Tâm Tâm giảng Bài 5: Tâm vô nhân, Lộ trình tâm

Vi diệu Pháp căn bản 19 - SC Tâm Tâm giảng Bài 5: Tâm vô nhân, Lộ trình tâm

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 18 - SC Tâm Tâm giảng Bài 5: Tâm vô nhân, Lộ trình tâm

Vi diệu Pháp căn bản 18 - SC Tâm Tâm giảng Bài 5: Tâm vô nhân, Lộ trình tâm

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 17 - SC Tâm Tâm giảng Bài 5:Tâm vô nhân, Lộ trình tâm

Vi diệu Pháp căn bản 17 - SC Tâm Tâm giảng Bài 5:Tâm vô nhân, Lộ trình tâm

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi Diệu Pháp Căn Bản 16 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi Diệu Pháp Căn Bản 16 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 15 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện - Pháp bất thiện - Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 15 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện - Pháp bất thiện - Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 14 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 14 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 13 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4:Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 13 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4:Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 12 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 12 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 11 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 11 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 10 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 10 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 9 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 9 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 8 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 8 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 7 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện - Pháp bất thiện - Pháp bất định

Vi diệu Pháp căn bản 7 - SC Tâm Tâm giảng Bài 4: Pháp thiện - Pháp bất thiện - Pháp bất định

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 6 - SC Tâm Tâm giảng Bài 3 - Tâm hiệp thế và Tâm siêu thế

Vi diệu Pháp căn bản 6 - SC Tâm Tâm giảng Bài 3 - Tâm hiệp thế và Tâm siêu thế

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 5 - SC Tâm Tâm giảng Bài 2: Tục đế - Chân đế

Vi diệu Pháp căn bản 5 - SC Tâm Tâm giảng Bài 2: Tục đế - Chân đế

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi diệu Pháp căn bản 4 - SC Tâm Tâm giảng Bài 2: Tục đế - Chân đế

Vi diệu Pháp căn bản 4 - SC Tâm Tâm giảng Bài 2: Tục đế - Chân đế

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi Diệu Pháp căn bản 3 - SC Tâm Tâm giảng Bài 2: Tục đế - Chân đế

Vi Diệu Pháp căn bản 3 - SC Tâm Tâm giảng Bài 2: Tục đế - Chân đế

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi Diệu Pháp căn bản 2 - SC Tâm Tâm giảng Bài 1 - Tổng quan về ABHIDHAMMA

Vi Diệu Pháp căn bản 2 - SC Tâm Tâm giảng Bài 1 - Tổng quan về ABHIDHAMMA

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Vi Diệu Pháp Căn Bản 1 - SC Tâm Tâm giảng Bài 1: Tổng quan về ABHIDHAMMA

Vi Diệu Pháp Căn Bản 1 - SC Tâm Tâm giảng Bài 1: Tổng quan về ABHIDHAMMA

Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao ...

Buổi 04: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 04: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...

Buổi 03: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 03: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...

Buổi 02: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 02: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...

Buổi 01: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Buổi 01: Lớp Căn Bản Vi Diệu Pháp | Sư Pháp Từ giảng dạy

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tāvatiṃsa) với mục ...