Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
5 tội nặng đọa địa ngục là gì? Đó là ngũ ngịch trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp Tăng,