Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật học ứng dụng -- Video Kinh Trung Bộ

Kinh Trung Bộ 152 – Kinh Căn Tu Tập - SC. Hiếu Liên giảng

Kinh Trung Bộ 152 – Kinh Căn Tu Tập - SC. Hiếu Liên giảng

Duyên khởi Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhāvanā Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Không thoả mãn với pháp môn ...
Kinh Trung Bộ 151 – Kinh Khất Thực Thanh Tịnh - TT. Giác Viễn giảng

Kinh Trung Bộ 151 – Kinh Khất Thực Thanh Tịnh - TT. Giác Viễn giảng

Duyên khởi Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Piṇḍapātapārisuddhi Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc ...
Kinh Trung Bộ 150 – Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda - ĐĐ. Giác Nhãn giảng

Kinh Trung Bộ 150 – Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda - ĐĐ. Giác Nhãn giảng

Duyên khởi Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda (Nagaravindeyya Sutta): Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại ...
Kinh Trung Bộ 149 – Đại Kinh Sáu Xứ - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Kinh Trung Bộ 149 – Đại Kinh Sáu Xứ - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Duyên khởi Đại Kinh Sáu Xứ (Mahāsaḷāyatanika Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh ...

Kinh Trung Bộ 147 – Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La

Kinh Trung Bộ 147 – Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La

Duyên khởi Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La (Cūḷarāhulovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà ...

Kinh Trung Bộ 146 – Kinh Giáo Giới Nandaka - TT. Giác Viễn giảng

Kinh Trung Bộ 146 – Kinh Giáo Giới Nandaka - TT. Giác Viễn giảng

Duyên khởi Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại ...

Kinh Trung Bộ 145 – Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na

Kinh Trung Bộ 145 – Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na

Duyên khởi Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na (Puṇṇovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại ...

Kinh Trung Bộ 144 – Kinh Giáo Giới Channa - SC. Trang Liên giảng

Kinh Trung Bộ 144 – Kinh Giáo Giới Channa - SC. Trang Liên giảng

Duyên khởi Kinh Giáo Giới Channa (Channovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi ...

Kinh Trung Bộ 143 – Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc - SC Thuỷ Liên giảng

Kinh Trung Bộ 143 – Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc - SC Thuỷ Liên giảng

Duyên khởi Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍikovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana, ...

Kinh Trung Bộ 142 – Kinh Phân Biệt Cúng Dường

Kinh Trung Bộ 142 – Kinh Phân Biệt Cúng Dường

Duyên khởi Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở ...

Kinh Trung Bộ 141 – Kinh Phân Biệt Sự Thật - SC Trang Liên giảng

Kinh Trung Bộ 141 – Kinh Phân Biệt Sự Thật - SC Trang Liên giảng

Duyên khởi Kinh Phân Biệt Sự Thật (Saccavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Bārāṇāsī (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư ...

Kinh Trung Bộ 140 – Kinh Giới Phân Biệt - ĐĐ. Minh Chuyển giảng

Kinh Trung Bộ 140 – Kinh Giới Phân Biệt - ĐĐ. Minh Chuyển giảng

Duyên khới Kinh Giới Phân Biệt (Dhātuvibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma—kiệt-đà), đi đến ...

Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt - NS Hiếu Liên giảng

Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt - NS Hiếu Liên giảng

Duyên khởi Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Araṇavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), ...

Kinh Trung Bộ 138 – Kinh Tổng Thuyết Biệt Thuyết - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Kinh Trung Bộ 138 – Kinh Tổng Thuyết Biệt Thuyết - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Duyên khởi Kinh Tổng Thuyết Biệt Thuyết (Uddesavibhanga sutta): Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), ...

Kinh Trung Bộ 137 – Kinh Phân Biệt Sáu Xứ

Kinh Trung Bộ 137 – Kinh Phân Biệt Sáu Xứ

Duyên khởi Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Saḷāyatanavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), ...

Kinh Trung Bộ 136 – Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt - ĐĐ. Giác Ảnh giảng

Kinh Trung Bộ 136 – Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt - ĐĐ. Giác Ảnh giảng

Duyên khởi Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt (Mahākammavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), ...

Kinh Trung Bộ 135 – Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - TT. Giác Nhường giảng

Kinh Trung Bộ 135 – Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - TT. Giác Nhường giảng

Duyên khởi Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cūḷakammavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ) Jetavana ...

Kinh Trung Bộ 134 – Kinh Lomasakangiya Nhứt Dạ Hiền Giả

Kinh Trung Bộ 134 – Kinh Lomasakangiya Nhứt Dạ Hiền Giả

Duyên khởi Kinh Lomasakangiya Nhứt Dạ Hiền Giả (Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), ...

Kinh Trung Bộ 133 – Kinh Đại Ca-Chiên-Diên Nhứt Dạ Hiền Giả - ĐĐ. Minh Chuyển giảng

Kinh Trung Bộ 133 – Kinh Đại Ca-Chiên-Diên Nhứt Dạ Hiền Giả - ĐĐ. Minh Chuyển giảng

Duyên khởi Kinh Đại Ca-Chiên-Diên Nhứt Dạ Hiền Giả (Mahākaccānabhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Rājagaha ...

Kinh Trung Bộ 132 – Kinh A.Nan Nhứt Dạ Hiền Giả - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Kinh Trung Bộ 132 – Kinh A.Nan Nhứt Dạ Hiền Giả - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Duyên khởi Kinh A.Nan Nhứt Dạ Hiền Giả (Ānandabhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà ...

Kinh Trung Bộ 131 – Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả - ĐĐ. Minh Sơn giảng

Kinh Trung Bộ 131 – Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả - ĐĐ. Minh Sơn giảng

Duyên khởi Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại ...

Kinh Trung Bộ 130 – Kinh Thiên Sứ

Kinh Trung Bộ 130 – Kinh Thiên Sứ

Duyên khởi Kinh Thiên Sứ (Devadūta Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông ...

Kinh Trung Bộ 129 – Kinh Hiền Ngu

Kinh Trung Bộ 129 – Kinh Hiền Ngu

Duyên khởi Kinh Hiền Ngu (Bālapaṇḍita Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ...

Kinh Trung Bộ 128 – Kinh Tuỳ Phiền Não - NS Hiếu Liên giảng

Kinh Trung Bộ 128 – Kinh Tuỳ Phiền Não - NS Hiếu Liên giảng

Duyên khởi Kinh Tuỳ Phiền Não (Upakkilesa Sutta): Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). ...

Kinh Trung Bộ 127 – Kinh A-Na-Luật - TT. Giác Viễn giảng

Kinh Trung Bộ 127 – Kinh A-Na-Luật - TT. Giác Viễn giảng

Duyên khởi KINH A-NA-LUẬT (Anuruddha Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá ...

Kinh Trung Bộ 126 – Kinh Phù-Di

Kinh Trung Bộ 126 – Kinh Phù-Di

Duyên khởi Kinh Phù-Di (Bhūmija Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng ...

Kinh Trung Bộ 125 – Kinh Điều Ngự Địa - TT. Giác Nhường giảng

Kinh Trung Bộ 125 – Kinh Điều Ngự Địa - TT. Giác Nhường giảng

Duyên khởi Kinh Điều Ngự Địa (Dantabhūmi Sutta): Một thời Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi ...

Kinh Trung Bộ 124 – Kinh Bạc-Câu-La - TT. Minh Đẳng giảng

Kinh Trung Bộ 124 – Kinh Bạc-Câu-La - TT. Minh Đẳng giảng

Duyên khởi Kinh Bạc-Câu-La (Bākkula Sutta): Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ ...

Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp - ĐĐ. Minh Điệp giảng

Kinh Trung Bộ 123 – Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp - ĐĐ. Minh Điệp giảng

Duyên khởi Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariyabhūtadhamma Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana ...

Kinh Trung Bộ 122 – Kinh Đại Không - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Kinh Trung Bộ 122 – Kinh Đại Không - ĐĐ. Minh Nhật giảng

Duyên khởi Kinh Đại Không (Mahāsuññata Sutta): Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu ...

Kinh Trung Bộ 121 – Kinh Tiểu Không

Kinh Trung Bộ 121 – Kinh Tiểu Không

Duyên khởi Kinh Tiểu Không (Cūḷasuññata Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Pubbārāma (Ðông Viên), lâu ...

Kinh Trung Bộ 120 – Kinh Hành Sanh - ĐĐ. Giác Nhãn giảng

Kinh Trung Bộ 120 – Kinh Hành Sanh - ĐĐ. Giác Nhãn giảng

Duyên khởi Kinh Hành Sanh (Saṅkhārupapatti Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh ...

Kinh Trung Bộ 119 – Kinh Thân Hành Niệm - TT. Giác Hoàng giảng

Kinh Trung Bộ 119 – Kinh Thân Hành Niệm - TT. Giác Hoàng giảng

Duyên khởi Kinh Thân Hành Niệm (Kāyagatāsati Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại ...