Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khới Kinh Giới Phân Biệt (Dhātuvibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma—kiệt-đà), đi đến Rājagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava. Tại nhà thợ gốm Bhaggava, Thế Tôn gặp Pukkusāti đã ở tại đấy. Vị này nhân danh Thế Tôn mà xuất gia, nhưng chưa biết Thế Tôn là ai. Thế Tôn thấy Pukkusāti có tâm thành nên quyết định thuyết pháp cho Pukkusāti.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn tổng thuyết sáu giới phân biệt.
II. Thế Tôn biệt thuyết sáu giới phân biệt:
1. Thế nào là sáu giới.
2. Thế nào là 6 xúc xứ.
3. Thế nào là 18 ý hành.
4. Thế nào là 4 thắng xứ.
5. Thế nào là chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng trí tuệ, hãy tu học tịch tịnh:
a. Thế nào là không buông lung trí tuệ.
b. Thế nào là hộ trì chân đế.
c. Thế nào là tăng trưởng trí tuệ.
d. Thế nào tu học tịch tịnh.
6. Thế nào là được gọi một ẩn sĩ tịch tịnh.
III. Pukkusāti nghe thuyết pháp xong, biết ngay vị ấy là bậc Đạo Sư, bèn xin sám hối vì đã gọi Thế Tôn là Hiền giả, rồi xin Thế Tôn được xuất gia với Thế Tôn.
IV. Trong khi đi tìm y bát, Pukkusāti bị con bò húc chết. Thế Tôn ấn chứng Pukkusāti đã chứng được quả Bất lai.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 298:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Pháp Đăng giảng phần 1, ngày 14/4/2021:
 
Video TK Giác Đẳng giảng phần 2, ngày 21/4/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 20/4/2023:
Nguồn: youtube Ngoc Tran Vuong
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 16/8/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 21/8/2018:

Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 1, ngày 3/5/2023:
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 2, ngày 4/5/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm