Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Đại Ca-Chiên-Diên Nhứt Dạ Hiền Giả (Mahākaccānabhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Một thiên nhân khuyên Tỷ-kheo Samiddhi nên thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt dạ hiền giả. Tôn giả đi đến hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn nói lên bài kệ ấy rồi đi vào tinh xá.
Chánh kinh:
I. Các Tỷ-kheo đến mời Tôn giả Kaccāna giải thích tổng thuyết và biệt thuyết bài kệ ấy. Ban đầu Tôn giả khiêm tốn chối từ, sau Tôn giả chấp nhận và thuyết giảng.
II. Tôn giả Kaccāna thuyết giảng:
a. Thế nào là quá khứ có truy tầm và quá khứ không truy tầm.
b. Thế nào là ước vọng tương lai và không ước vọng tương lai.
c. Thế nào là bị lôi cuốn trong hiện tại và không bị lôi cuốn trong hiện tại.
III. Các Tỷ-kheo tường thuật lại lời thuyết giảng của Tôn giả Kaccāna lên Thế Tôn. Thế Tôn tán thán Tôn giả  Kaccāna và xác nhận lời thuyết giảng đúng với chánh pháp.
Kết luận: Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video: TK Giác Đẳng giảng Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta)& Kinh số (132-133-134):
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Minh Mẫn giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 16/2/2023:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 131, 132, 133, 134 (Các Kinh Nhất Dạ Hiền Giả) ngày 5/7/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 1, ngày 5/4/2023:
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 2, ngày 6/4/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm