Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi KINH A-NA-LUẬT (Anuruddha Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anāthapiṇḍika (Cấp cô độc). Đại ý kinh này thuật lại cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Anuruddha với thợ mộc Pañcakanga và với Tôn giả Abhiya Kaccāna về vấn đề chư thiên và hào quang của chư thiên.
Chánh kinh:
a. Cuộc đàm đạo giữa Tôn giả Anuruddha với thợ mộc Pañcakanga:
1. Vấn đề thứ nhất: Sự sai khác giữa vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát.
2. Vấn đề thứ hai: Có bốn loại hữu sanh và sự sai khác giữa chư thiên về màu sắc và hào quang:
b. Cuộc đàm thoại của Tôn giả Anuruddha với Tôn giả Abhiya Kaccāna.
1. Vấn đề thứ nhất: Chư thiên có hào quang hạn lượng và chư thiên có hào quang vô lượng.
2. Vấn đề thứ hai: Chư thiên có hào quang tạp nhiễm và chư thiên có hào quang thanh tịnh.
3. Vấn đề thứ ba: Sự liên hệ giữa chư thiên và Tôn giả Anuruddha.
Kết luận: Tôn giả Abhiya Kaccāna tán thán thợ mộc Pañcakanga được lợi ích nhờ nghe kinh này.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 20/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 288:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Tuệ Quyền giảng ngày 19/5/2020:
Nguồn: youtube GIỌT MƯA CUỐI MÙA
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 7/6/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày 11/5/2023:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 12/5/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm