Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Tôn giả Nandaka ngần ngại đi đến giáo giới các Tỷ-kheo-ni, sau vâng theo lời dạy Thế Tôn, Tôn giả đi đến giáo giới các Tỷ-kheo-ni.
Chánh kinh:
I. Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức thân là vô thường, khổ, vô ngã.
II. Tôn giả dùng 3 ví dụ để chứng minh 6 nội xứ, 6 ngoại xứ là vô thường, và dùng dao trí tuệ để cắt đoạn các phiền não.
III. Tôn giả dạy tu tập 7 giác chi để đoạn tận các lậu hoặc.
IV. Vì các Tỷ-kheo-ni chưa được thoả mãn nên Tôn giả Nandaka vâng theo lời khuyên Thế Tôn đến giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni một lần nữa và lần này các Tỷ-kheo-ni  được thoả mãn và Thế Tôn ấn chứng vị Tỷ-kheo-ni cuối cùng chứng được quả Dự lưu.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 9/6/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 304:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 1/11/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày 17/4/2023:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 18/4/2023:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 3, ngày 19/4/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm