Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda (Nagaravindeyya Sutta): Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda ffeens yết kiến Thế Tôn và Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn không đáng cung kính và nguyên nhân vì sao. Ai đối với sáu trần, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tịnh, các nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, không hơn các người gia chủ.
II. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn đáng cung kính và nguyên nhân vì sao đáng cung kính. Ai đối với 6 trần ly tham. Ly sân, ly si, nội tâm tịch tịnh, các nghiệp thăng bằng hơn các gia chủ.
III. Do căn cứ truyền thống gì các vị ấy là ly tham. Ly sân, ly si. DO các vị ấy sống trong rừng núi thâm sâu không bị 6 trần chi phối.
Kết luận:
Các gia chủ tán thán Thế Tôn, xin quy y làm đệ tử cư sĩ.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 7/7/2021:
 
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 308:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 149 - 150:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 25/10/2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Giác Nhãn giảng phần 1, ngày 7/6/2023:
Video ĐĐ. Giác Nhãn giảng phần 2, ngày 8/6/2023:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm