Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Thân Hành Niệm (Kāyagatāsati Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Các Tỷ-kheo tụ họp tại hội trường tán thán pháp môn Thân hành niệm. Thế Tôn bèn giảng kinh này để giải thích pháp môn thân hành niệm.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn giải thích 13 pháp môn tu tập thân hành niệm:
1. Niệm hơi thở vô hơi thở ra trên thân.
2. Niệm uy nghi đứng ngồi của thân.
3. Niệm các cử chỉ của thân.
4. Quán nội thân đầy những vật bất tịnh.
5. Quán vị trí các giới trên thân.
6. Quán thi thể bị quăng 3 ngày trong nghĩa địa, trương phồng, xanh đen và thối nát.
7. Quán thi thể bị các loài chim thú vật côn trùng ăn.
8. Quán thi thể chỉ còn bộ xương liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cốt lại... Chỉ còn xương không dính lại với nhau rải rác chỗ này chỗ kia.
9. Quán thi thể chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn đống xương... chỉ còn bột xương.
10. Tỷ-kheo chứng sơ thiền, thân thấm nhuần hỷ lạc do ly dục sanh.
11. Tỷ-kheo chứng thiền thứ hai, thân thấm nhuần hỷ lạc do định sanh.
12. Tỷ-kheo chứng thiền thứ ba, thân cảm thọ xả niệm lạc trú.
13. Tỷ-kheo chứng thiền thứ tư, thân thấm nhuần tâm thuần tịnh trong sáng.
II. Lợi ích của tu tập thân hành niệm và tác hại của không tu tập thân hành niệm.
1. Vị nào tu tập thân hành niệm thời thiện pháp đi vào nội tâm thuộc về minh phần.
2. Vị nào không tu tập thân hành niệm ma vương có cơ hội với vị ấy. Ba ví dụ nói rõ vấn đề này.
3. Vị nào có tu tập thân hành niệm thời ma vương không có cơ hội với vị ấy. Ba ví dụ nói rõ vấn đề này.
4. Vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn thắng trí, đạt được tinh xảo dầu thuộc giới xứ nào. Ba ví dụ giải thích vấn đề này.
III. Thân hành niệm tu tập viên mãn đưa đến 10 lợi ích.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 6/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Pháp Nhiên giảng năm 2018
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TT. Tuệ Siêu giảng ngày 10/5/2020:
Nguồn: youtube GIỌT MƯA CUỐI MÙA
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 280:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 28/12/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Phước Toàn giảng ngày 14/7/2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 1, ngày 25/2/2023:
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 2, ngày 26/2/2023:
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 3, ngày 27/2/2023:
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 4, ngày 28/2/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm