Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na (Puṇṇovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Tôn giả Puṇṇa thỉnh Thế Tôn thuyết pháp vấn đề Tôn giả có thể tinh cần hành trì. Thế Tôn nhân lời.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn giảng vị Tỷ-kheo tham đắm năm dục trưởng dưỡng thời khổ sanh, không tham đắm 5 dục trưởng dưỡng đưa đến khổ diệt.
II. Khi được biết Tôn giả Puṇṇa sẽ sống ở Sunāparanta, Thế Tôn hỏi Tôn giả sẽ phản ứng như thế nào đối với cách đối đãi bạo ngược của dân vùng ấy. Khi Tôn giả nói lên hạnh kham nhẫn của mình, Thế Tôn xác chứng Tôn giả Puṇṇa có thể sống tại địa phương ấy.
III. Tôn giả Puṇṇa hoá độ được 1000 nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chứng được 3 minh và mệnh chung.
IV Thế Tôn xác chứng Tôn giả Puṇṇa đã nhập Niết-bàn.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 2/6/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 303:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Giác Đẳng giảng ngày 7/6/2020:
Nguồn: youtube GIỌT MƯA CUỐI MÙA
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 25/10/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm