Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Giáo Giới Channa (Channovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Cunda đi đến thăm Tôn giả Channa đang bị bệnh và cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Channa bắt đầu.
Chánh kinh:
I. Cuộc hội thoại giữa Tôn giả Sāriputta, Tôn giả Channa và Tôn giả Cunda:
1. Tôn giả Channa cho biết bệnh trạng nguy kịch của mình và nói lên ý muốn đem lại con dao. Tôn giả Sāriputta khuyên chớ nên làm vậy. Tôn giả Channa vẫn nói lên quyết chí của mình muốn đem lại con dao.
2. Tôn giả Sāriputta hỏi Tôn giả Channa về chứng đắc lý vô ngã và Tôn giả Cunda giáo giói Tôn giả Channa.
II. Sau khi Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Cunda giáo giới xong ra về, Tôn giả Channa đem lại con dao.
III. Tôn giả Sāriputta đến hỏi Thế Tôn sanh xứ của Tôn giả Channa. Thế Tôn xác nhận Tôn giả Channa đem lại con dao không có phạmh tội vì không có chấp thủ thân khác.
Kết luận:
Tôn giả Sāriputta hoan hỷ thọ trì lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 19/5/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 302:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 18/10/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video SC. Trang Liên giảng phần 1, ngày 23/6/2023:
Video SC. Trang Liên giảng phần 2, ngày 24/6/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm