Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhāvanā Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Không thoả mãn với pháp môn căn tu tập của Bà-la-môn Pārāsariya, Thế Tôn tuyên bố pháp môn vô thượng căn tu tập trong giới luật của bậc Thánh, khác xa với pháp môn của Bà-la-môn. Theo lời yêu cầu của Tôn giả Ānanda Thế Tôn thuyết giảng vô thượng căn tu tập trong giáo pháp của Ngài.
Chánh kinh:
I. Vô thượng căn tu tập trong giới luật của bậc Thánh.
II. Thế nào là đạo lộ của vị hữu học.
III. Thế nào là bậc Thánh các căn được tu tập.
IV. Sau khi giảng các đề tài trên, Thế Tôn khuyên Tôn giả Ānanda và các Tỷ-kheo tu tập thiền định, chớ có phóng dật.
Kết luận: Tôn giả Ānanda  hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 21/7/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 310:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 29/11/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay​
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:

Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TK Thích Thanh Nguyên giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Chính Tư Duy
Video HT. Giác Giới giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
Video SC. Hiếu Liên giảng phần 1, ngày 16/6/2023:
Video SC. Hiếu Liên giảng phần 2, ngày 17/6/2023:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm