Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍikovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ông Cấp Cô Ðộc bị bệnh nặng, mời Tôn giả Sāriputta đến và cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Sāriputta và ông Cấp Cô Độc bắt đầu.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Sāriputta hỏi thăm bệnh trạng và ông Cấp Cô Độc cho biết bệnh trạng gia tăng khó lòng kham nhẫn.
II Tôn giả Sāriputta khuyên ông nên học tập như sau:
1. Không chấp thủ 6 căn, và không có thức y cứ 6 căn, 6 trần.
2. Không chấp thủ 6 thức và không có thức y cứ vào 6 thức.
3. Không chấp thủ vào 6 xúc và không có thức y cứ vào 6 xúc.
4. Không chấp thủ thọ do 6 xúc sanh khởi và không có thức y cứ vào thọ do 6 xúc sanh khởi.
5. Không chấp thủ 6 giới (địa, thuỷ, hoả, phong, không, thức giới) và không có thức y cứ vào 6 giới.
6. Không chấp thủ 5 uẩn và không có thức y cứ vào 5 uẩn.
7. Không chấp 4 thiền vô sắc và không có thức y cứ vào 4 thiền vô sắc.
8. Không chấp thủ thế giới ở đây, thế giới khác và không có thức y cứ thế giới ở đây và y cứ thế giới khác.
9. Không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ.... và không có thức y cứ các pháp nói trên.
III. Sau khi nghe pháp, Cấp Cô Độc mệnh chung sanh làm thiên nhân đến yết kiến đức Phật và đọc lên bài kệ tán thán ba ngôi báu. Đức Phật xác chứng thiên nhân ây là ông Cấp Cô Độc.
Kết luận
Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 12/5/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 301:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Thích Trí Siêu giảng năm 2020:

Nguồn: youtube Giác Duyên
Video TK Thích Thiện Chơn giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Pháp Âm Phật Giáo
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 27/9/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thanh Nguyên giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Chính Tư Duy
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 27/8/2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video SC Thuỷ Liên giảng phần 1, ngày 15/5/2023:
Video SC Thuỷ Liên giảng phần 2, ngày 16/5/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm