Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariyabhūtadhamma Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Các Tỷ-kheo và Tôn giả Ānanda tán thán đại uy lực của Như Lai. Đức Phật đến và được thuật rõ câu chuyện đang bàn luận, liền nói Tôn giả Ānanda nói lên những đặc tánh hy hữu của Như Lai.
Chánh kinh:
Tôn giả Ānanda nói lên 19 pháp hy hữu của Như Lai. Đức Phật bổ sung thêm một pháp thành ra 20 pháp.
I. Bốn pháp hy hữu khi Thế Tôn sanh ở cõi Đâu xuất, trú tại đấy và từ bỏ cõi ấy nhập mẫu thai.
II. Sáu pháp hy hữu khi Thế Tôn nhập mẫu thai (5-11).
III. Chín pháp hy hữu khi Thế Tôn từ mẫu thai sanh ra (11-19)
IV. Một pháp hy hữu sau khi đức Bồ tát đã sanh, Bồ tát biết các cảm thọ và các tưởng, các tầm sanh, an trú và biến hoại.
Kết luận:
Thế Tôn chấp nhận lời thuyết giảng của Tôn giả Ānanda và các Tỷ-kheo tín thọ lời Tôn giả Ānanda nói.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 13/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 284:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT. Thích Huyền Vi giảng năm 2014:
Nguồn: youtube tttpham
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 22/2/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Minh Điệp giảng phần 1, ngày 13/3/2023:
Video ĐĐ. Minh Điệp giảng phần 2, ngày 14/3/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm