Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Hiền Ngu (Bālapaṇḍita Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Những đặc tướng, những nỗi khổ, những cảnh giới đoạ xứ của người ngu:
1. Ba đặc điểm, đặc tướng của người ngu.
2. Ba loại khổ ưu của người ngu hay cảm thọ.
3. Kẻ ngu sau mạng chung phải sanh vào ác thú, đoạ xứ, địa ngục.
4. Nỗi khổ trong địa ngục, bàng sanh, đoạ xứ:
a. Ví dụ với nỗi đau khổ trong địa ngục:
i. Ví dụ những nổi khổ đau.
ii. Năm loại bàng sanh và sự đau khổ trong loại bàng sanh.
b. Đã sanh vào đạo xứ rất khó làm người trở lại vì ở đấy không có pháp hành. Nếu được làm người phải sanh trong gia đình hạ cấp, nghèo đói, xấu xí, và hành ác hạnh.
5. Kẻ ngu hành ác hạnh như đánh canh bạc, khi thân hoại mạng chung phải sanh vào đoạ xứ, địa ngục.
II. Những đặc tướng, những hỷ lạc, những cảnh giới thiện thú của người trí:
1. Ba đặc điểm, đặc tướng của người trí.
2. Ba loại lạc hỷ của người trí.
3. Bậc trí, sau khi mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.
4. Thiên giới hoàn toàn khả ái, tốt đẹp, thích thú:
a. Ví dụ sự tốt đẹp của thiên giới:
i. Vua Chuyển luân với bảy món báu, 4 như ý đức.
ii. Bảy món báu.
iii. Bốn như ý đức.
b. Lạc hỷ của vua Chuyển luân, với 7 món báu và 4 như ý đức.
c. Được sanh làm người, sinh trong các gia đình phú quý.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 26/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 290:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT. Pháp Tông giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video HT. Thích Bửu Chánh giảng ngày 12/9/2018:
Nguồn: youtube Tin Luc Saddha Bala
Video TK Pháp Đăng giảng năm 2017:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 15/12/2022:
Nguồn: youtube Ngoc Tran Vuong
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 21/6/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Buddha in Mind
TT. Vườn Tâm