Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cūḷakammavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Ðộc). Thanh niên Todeyyaputta hỏi Thế Tôn sao lại có người đoản thọ, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn, có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao sang, có người có trí tuệ kém, có người có trí tuệ. Thế Tôn trả lời là do hạnh nghiệp. Người là chủ của người. Người là thừa tự của nghiệp. Theo yêu cầu, Thế Tôn giảng rộng ra vấn đề này.
Chánh kinh: 
I. Con đường đưa đến đoản thọ và trường thọ: Sát sanh và từ bỏ sát sanh.
II. Con đường đưa đến nhiều bệnh và ít bệnh: Não hại chúng sanh và từ bỏ não hại chúng sanh.
III. Con đường đưa đến xấu sắc và đẹp sắc: Phẫn nộ và từ bỏ phẫn nộ.
IV. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ và quyền thế lớn: Tật đố và từ bỏ tật đố.
V. Con đường đưa đến tài sản nhỏ và tài sản lớn: Không bố thí và có bố thí.
VI. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt và gia đình cao sang: Kiêu mạn và từ bỏ kiêu mạn
VII. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, trí tuệ đầy đủ: Không tìm hiểu và có tìm hiểu.
Kết luận: Thanh niên Todeyyaputta tán thán Thế Tôn và xin quy y Phật, Pháp, Tăng.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video: TK Pháp Đăng giảng ngày 31/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 293:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT. Thích Bửu Chánh giảng ngày 10/7/2018:
Nguồn: youtube Tin Luc Saddha Bala
Video Thiền sư Sunanda giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Thiền Viện Phước Sơn - Đồi Lá Giang
Video TK Minh Mẫn giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 23/2/2023:
Nguồn: youtube Ngoc Tran Vuong
Video HT. Thích Chơn Thiện giảng năm 2016:

Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 12/7/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Chí Thiện giảng năm 2017:
Nguồn: youtube Duong Tran Anh
Video TT. Thích Trí Siêu giảng 2018:
Nguồn: youtube Ánh Đèn Phật Pháp
Video TK. Thích Thiện Tuệ giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Thích Thiện Tuệ
Video Thầy Thích Thiện Xuân giảng ngày 9/8/2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TT. Giác Nhường giảng phần 1, ngày 8/5/2023:
Video TT. Giác Nhường giảng phần 2, ngày 9/5/2023:
Video TT. Giác Nhường giảng phần 3, ngày 10/5/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm