Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Saḷāyatanavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói sẽ giảng về phân biệt sáu xứ.
Chánh kinh:
I, Thế Tôn tổng thuyết về phân biệt sáu xứ.
II. Thế Tôn biệt thuyết về sáu xứ.
1. Sáu nội xứ cần phải biết.
2. Sáu ngoại xứ cần phải biết.
3. Sáu thức xứ cần phải biết.
4. Sáu xúc thân cần phải biết.
5. 18 ý hành cần phải biết.
6. 36 loại hữu tình cần phải biết.
7. Do y cứ cái này, đoạn tận cái này.
8. Có 3 niệm xứ một bậc Thánh phải thực hành....
9. Trong các vị huấn luyện sư, vị ấy được gọi là Vô thượng Điều ngự su.
Kết luận:
Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 3/4/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 295:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Phước Toàn giảng 9/3/2023:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 26/7/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm