Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Sáu Xứ (Mahāsaḷāyatanika Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói sẽ giảng Đại Kinh Sáu Xứ.
Chánh kinh:
I. Do không thấy, không biết như chân 6 xứ, nên đi đến tham đắm, ái trước, 5 uẩn đi đến tích trữ trong tương lai, thân tâm ưu não, nhiệt não, khổ não tăng trưởng.
II. Do thấy, do biết như chân 6 xứ, nên không đi đến tham đắm ái trước, 5 uẩn không đi đến tích trữ trong tương lai, không có thân tâm ưu não, nhiệt não, khổ não.
III. Vị ấy thành tựu chánh tri kiến... chánh định, thân, khẩu nghiệp, sanh mạng thanh tịnh, 37 phẩm trợ đạo được tu tập viên mãn, chỉ quán song tu, minh giải thoát được chứng ngộ.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 30/6/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 307:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 149 - 150 ngày 15/11/2010:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 19/10/2018:

Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TK Thích Đồng Lợi giảng ngày 4/5/2022:
Nguồn: youtube Hoằng Pháp Online
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 5/6/2023:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 2, ngày 6/6/2023:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm