Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Lomasakangiya Nhứt Dạ Hiền Giả (Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Thiên tử Candana đến gặp Tôn giả Lomasakangiya và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa 2 vị này.
Chánh kinh:
I. Thiên tử Candana hỏi Tôn giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết, có thọ trì bài kệ Nhứt dạ hiền giả không. Tôn giả trả lời là không.
II. Tôn giả Lomasakangiya hỏi Thiên tử có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết, có thọ trì bài kệ Nhứt dạ hiền giả không. Thiên tử trả lời là không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết, nhưng một thời có nghe Thế Tôn đọc lên bài kệ về Nhứt dạ hiền giả cho chư thiên Tam Thập tam Thiên. Rồi Thiên tử đọc lên bài kệ và khuyên Tôn giả nên học tổng thuyết và biệt thuyết, nên học cho thuần thục, nên thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết, vì bài kệ ấy liên hệ đến mục đích và là căn bản của Phạm hạnh.
III. Tôn giả Lomasakangiya đến yết kiến Thế Tôn và thuật lại cuộc gặp gỡ với Thiên tử Candana. Nhân dịp này Thế Tôn thuyết cho Tôn giả về tổng thuyết và biệt thuyết bài kệ Nhứt dạ hiền giả.
Kết luận:
Tôn giả Lomasakangiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video: TK Giác Đẳng giảng Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta)& Kinh số (132-133-134):
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 292-Trung Bộ Kinh 131-132-133-134:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 131, 132, 133, 134 (Các Kinh Nhất Dạ Hiền Giả) ngày 5/7/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm