Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Tiểu Kinh Giáo Giới La-Hầu-La (Cūḷarāhulovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika. Thế Tôn biết đã thuần thục là những pháp đưa đến giải thoát cho Tôn giả Rāhula. Thế Tôn quyết định huấn luyện Tôn giả Rāhula đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc. Thế Tôn bảo Tôn gải Rāhula cùng đi với Thế Tôn để nghỉ trưa ở Andhavana và Thế Tôn khởi sự luận đạo với Tôn giả Rāhula về lý vô ngã.
Chánh kinh:
I. Lý vô ngã đối với con mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, tưởng, hành thức.
II. Lý vô ngã đối với tai, nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, tưởng, hành, thức và đối với các căn khác cho đến ý căn.
III. Sự giải thoát của bậc đa văn Thánh đệ tử khỏi các pháp dược khởi lên nhờ không chấp thủ các pháp.
Kết luận:
Tôn giả Rāhula chứng được quả A-la-hán và các chư thiên chứng được quả Dự lưu.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 17/6/2023:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 305:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 24/5/2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TK Thích Thanh Nguyên giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Chính Tư Duy
TT. Vườn Tâm