Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Mahāpajāpati đến cúng dường Thế Tôn một cặp y. Thế Tôn không nhận, bảo nên đem cúng dường chúng Tăng. Tôn giả Ānanda yêu cầu Thế Tôn nên nhận cặp y vì Mahāpajāpati đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn. Và Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahāpajāpati. Thế Tôn bèn thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn xác nhận công đức thật vô lượng, nếu một ai giúp đỡ người khác quy y ba ngôi báu, giữ gìn giới luật, có lòng tịnh tín bất động đối với ba ngôi báu, không còn nghi ngờ đối với bốn sự thât.
II. Thế Tôn phân tích có 14 loại cúng dường phân loại theo hạng người và số lượng công đức do các loại cúng dường này đem đến.
III. Thế Tôn phân tích 7 loại cúng dường cho Tăng chúng và xác nhận cúng dường cho chúng Tăng có kết quả công đức to lớn hơn cúng dường cho cá nhân.
IV. Thế Tôn phân tích có 4 sự thanh tịnh trong các loại cúng dường.
Kết luận:
Thế Tôn với một số bài kệ nói lên sự thanh tịnh trong các loại cúng dường.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 5/5/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 300:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 11/5/2023:
Nguồn: youtube Ngoc Tran Vuong
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 20/9/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TK Thích Thiện Tuệ giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Thích Thiện Tuệ
Video TK Thích Thiện Chơn giảng phần 1 và 2 năm 2020:
Video TK Thích Thiện Chơn giảng phần 3 năm 2020:
Video TK Thích Thiện Chơn giảng phần 4 năm 2020:
Nguồn: youtube Pháp Âm Phật Giáo
TT. Vườn Tâm​