Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Hành Sanh (Saṅkhārupapatti Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói rõ sẽ giảng về sự tái sanh do hành đem lại.
Chánh kinh:
I. Đạo lộ đưa đến tái sinh trong đại gia tộc Sát-đế-lỵ.
II. Đạo lộ đưa đến tái sinh trong đại gia tộc Bà-la-môn, cư sĩ.
III. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên 4 đại thiên vương.
IV. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên Tam thập tam thiên, Dạ-ma thiên, Đấu-suất thiên, Hoá lạc thiên, Tha hoá tự tại thiên.
V. Đạo lộ đưa đến tái sinh trong ngàn Phạm thiên giới.
VI. Đạo lộ đưa đến tái sinh trong 2,3,4,5 ngàn Phạm thiên giới.
VII. Đạo lộ đưa đến tái sinh trong mười ngàn Phạm thiên giới.
VIII. Đạo lộ đưa đến tái sinh trong trăm ngàn Phạm thiên giới.
IX. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên chư quang thiên giới.
X. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên chư định thiên giới.
XI. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên chư thiên tứ thân sắc giới.
XII. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên hư không vô biên xứ.
XIII. Đạo lộ đưa đến tái sinh lên thức vô biên xứ.
XIV. Đạo lộ đưa đến tái sinh chứng được tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Quyền giảng ngày 9/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 281:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 21/7/2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 4/1/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video Tk Thích Thiện Xuân giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Buddha in Mind
Video ĐĐ. Giác Nhãn giảng phần 1, ngày 23/2/2023:
Video ĐĐ. Giác Nhãn giảng phần 2, ngày 24/2/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm