Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Piṇḍapātapārisuddhi Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Khi được nghe Tôn giả Sāriputta thường an trú không tánh, Thế Tôn tán thán Tôn giả Sāriputta và thuyết kinh này.
Chánh kinh:
I. Trên con đường đi khất thực, tại chỗ khất thực và khi trở về có khởi lên dục, tham, sân hận, si không. Nếu có thời tinh tấn đoạn trừ, nếu không thời hoan hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp.
Ii. Ta đã đoạn tận 5 dục trưởng dưỡng chưa. Nếu chưa thời tinh tấn đoạn trừ. Nếu đoạn rồi thời hoan hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp.
III. Ta đã đoạn tận 5 triền cái chưa. Nếu chưa thời tinh tấn đoạn trừ. Nếu đoạn trừ rồi thời hoan hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp.
IV. Ta đã liễu tri 5 thủ uẩn chưa. Nếu chưa thời tinh tấn liễu tri 5 thủ uẩn. Nếu liễu tri rồi thời hoan hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp.
V. Ta đã tu tập 37 pháp trợ đạo chưa. Nếu chưa thời tinh tấn tu tập. Nếu rồi thì an trú hoan hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp.
VI. Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa. Nếu chưa thời tinh tấn tu tập minh và giải thoát. Nếu chứng ngộ rồi thì an trú trong hoan hỷ ngày đêm tu học trong thiện pháp.
Kết luận: Tôn giả Sāriputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 14/7/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 212:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 22/11/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Đồng Lợi giảng ngày 15/6/2022:
Nguồn: youtube Phật Sự Online TV
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày 12/6/2023:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 13/6/2023:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 3, ngày 14/6/2023:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm