Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Bạc-Câu-La (Bākkula Sutta): Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc (kalandakanivapa). Lõa thể Kassapa đi đến gặp Tôn giả Bākkula và cuộc nói chuyện này khởi lên.
Chánh kinh:
Mười bốn pháp vị tằng hữu của Tôn giả Bākkula:
1. Trong 80 năm Tôn giả không khởi lên dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, dục tầm, sâu tầm, hại tầm (1-4).
2. Trong 80 năm từ khi xuất gia, Tôn giả không có nhận y và làm một sự việc gì liên hệ đến y (5-9).
3. Trong 80 năm từ khi xuất gia, Tôn giả không có nhận lời ngồi ăn, ở trong nhà (10-11), ghi nhận các tướng đặc biệt của nữ nhân, thuyết pháp cho nữ nhân, đi đến thuyết pháp cho Tỷ-kheo-ni, chánh học nữ, sa-di nữ (11-12).
4. Trong 80 năm từ khi xuất gia Tôn giả không có xuất gia thọ đại giới làm y chỉ cho ai, không có sa-di hầu hạ, không có bệnh và không mang theo y dược, không nằm dựa tấm ván, không nằm dài xuống ngủ, không an cư mùa mưa gần làng.
5. Tôn giả trong 7 ngày, 6 ngày đầu còn uế nhiễm, ngày thứ 7 chứng quả A-la-hán.
Kết luận: 
Loã thể Kassapa xin xuất gia, được thọ đại giới và không bao lâu chứng quả.
Tôn giả Bākkula nhập diệt, ngồi giữa chúng nhập Niết-bàn.
(Bākkula được đức Phật xem là 1 vị đệ tử có sức khoẻ đệ nhất. Theo bản Sớ giải Trường bộ (DA. ii,413), Ngài sống đến 160 tuổi. Ngài được xem là vị tu khổ hạnh nhưng không có giảng về khổ hạnh.
Sanh trong gia đình vị cố vấn ở Kosambῑ, khi tắm bị rơi xuống sông Galluna, bị con cá nuốt nhưng không chết. Con cá bị một người đánh cá bắt được, bán cho người vợ ông cố vấn ở Ba-la-nại, khi mổ bụng cá ra Ngài vẫn còn sống. Sau vua cho phép cả hai gia đình xem Bākkula là con của mình. Do vậy có tên là Bākkula. Có thuyết cho Bākkula xuất gia lúc 80 tuổi và sau 8 ngày thì chứng quả).
Audio chánh kinh:
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 16/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 285:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 1/3/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Tinh Tuệ giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Phước Toàn giảng ngày 15/9/2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TT. Minh Đẳng giảng phần 1, ngày 8/3/2023:
Video TT. Minh Đẳng giảng phần 2, ngày 9/3/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm