Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Phân Biệt Sự Thật (Saccavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Bārāṇāsī (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đây, Thế Tôn tuyên bố vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn chuyển vận tức là Thế Tôn tuyên bố về bốn sự thât. Thế Tôn có lời tán thán Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Moggallāna. Rồi Thế Tôn đi vào tinh xá. Tôn giả Sāriputta phân biệt tổng thuyết về bốn sự thật.
Chánh kinh:
I. Sự thật thứ nhất: Sự thật về khổ.
II. Sự thật thứ hai: Khổ tập Thánh đế.
III. Sự thật thứ ba: Khổ diệt Thánh đế.
IV. Sự thật thứ tư: Con đường đưa đến khổ diệt.
V. Biệt thuyết về 4 sự thật.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sāriputta thuyết.
Audio chánh kinh:
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 28/4/2023:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 299:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Từ Minh giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TK Tinh Tuệ giảng năm 2023:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Tuệ Siêu giảng ngày 1/6/2020:
Nguồn: youtube GIỌT MƯA CUỐI MÙA
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 23/8/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 23/8/2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video SC Trang Liên giảng phần 1, ngày 17/5/2023:
Video SC Trang Liên giảng phần 2, ngày 18/5/2023:
Video SC Trang Liên giảng phần 3, ngày 19/5/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm