Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt (Mahākammavibhaṅga Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Du sĩ Potaliputta hỏi Tôn giả Samiddhi 2 câu hỏi và câu trả lời của Tôn giả không làm cho du sĩ thoả mãn. Câu chuyện được Tôn giả trình lên Thế Tôn, Thế Tôn la Tôn giả Samiddhi không biết cách trả lời và dạy nên trả lời như thế nào là đúng. Rồi Thế Tôn phân tích phân biệt đại nghiệp của Như Lai.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn phân tích có 4 hạng người ở đời:
1. Tạo 10 ác nghiệp đoạ địa ngục, đoạ xứ.
2. Tạo 10 ác nghiệp sanh thiện thú.
3. Tạo 10 thiện nghiệp sanh thiện thú.
4. Tạo 10 thiện nghiệp, đoạ cõi dữ, ác thú.
II. Vì thấy có thực 4 hạng người trên nên có 4 tri kiến, quan điểm khởi lên:
1. Có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp. Ai tạo 10 ác nghiệp phải đoạ vào đoạ xứ. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
2. Không có ác nghiệp, không có quả báo ác nghiệp. Ai tạo 10 ác nghiệp được sanh lên thiện thú. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
3. Có thiện nghiệp, có quả báo thiện nghiệp. Ai tạo 10 thiện nghiệp sẽ được sanh lên thiện thú. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
4. Không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện nghiệp. Ai tạo 10 thiện nghiệp phải đoạ vào đoạ xứ. Thấy vậy, biết vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.
III. Thế Tôn phê bình 4 quan điểm trên:
1. Quan điểm thứ nhất: Thế Tôn chấp nhận 2 điểm, không chấp nhận 3 điểm.
2. Quan điểm thứ hai: Thế Tôn chấp nhận 1 điểm. Không chấp nhận 4 điểm.
3. Quan điểm thứ ba: Thế Tôn chấp nhận 2 điểm, không chấp nhận 3 điểm.
4. Quan điểm thứ tư: Thế Tôn chấp nhận 1 điểm. Không chấp nhận 4 điểm.
IV. Thế Tôn giải thích vì sao có 4 loại người trên, có 4 trường hợp trên;
1. Trường hợp thứ nhất: Làm 10 ác hạnh chịu quả báo đoạ xứ.
2. Trường hợp thứ hai: Làm 10 ác hạnh được quả báo thiện thú.
3. Trường hợp thứ ba: Làm 10 thiện nghiệp được quả báo thiện thú.
4. Trường hợp thứ tư: Làm 10 thiện nghiệp chịu quả báo đoạ xứ.
V. Thế Tôn tổng thuyết có 4 loại nghiệp.
Kết luận:
Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video: TK Tuệ Siêu giảng ngày 2/4/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 294:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 23/9/2017:

 
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 19/7/2009:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thanh Nguyên giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Chính Tư Duy
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Giác Ảnh giảng phần 1, ngày 20/3/2023:
Video ĐĐ. Giác Ảnh giảng phần 2, ngày 21/3/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm