Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh A.Nan Nhứt Dạ Hiền Giả (Ānandabhaddekaratta Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Tôn giả Ānanda (A-nan) tại hội trường thuyết pháp, khích lệ, sách tấn các Tỷ-kheo với bài kinh nhất dạ hiền giả. Thế Tôn đến hỏi Tôn giả Ānanda đã thuyết giảng như thế nào.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Ānanda trả lời là đã thuyết về tổng thuyết và biệt thuyết đề tài này.
II. Thế Tôn giảng cho Ānanda bài kinh này:
1. Tổng thuyết.
2. Biệt thuyết:
a. Thế nào là truy tìm quá khứ.
b. Thế nào là không truy tìm quá khứ.
c. Thế nào là ước vọng tương lai.
d. Thế nào là không ước vọng tương lai.
đ. Thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
e. Thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.
Kết luận:
Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video: TK Giác Đẳng giảng Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta)& Kinh số (132-133-134):
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 292-Trung Bộ Kinh 131-132-133-134:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng Kinh Trung Bộ 131, 132, 133, 134 (Các Kinh Nhất Dạ Hiền Giả):
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Buddha in Mind
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 10/4/2023:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 2, ngày 11/4/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm