Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong video này, Ni sư Liễu Pháp tụng đọc các bài kinh nhật tụng bằng tiếng Pāli. Với giọng đọc chậm, rõ ràng, phù hợp với quý vị đang tập học tiếng cũng như dễ dàng theo dõi hơn.
Link các bài kinh tụng: https://tuniemxu.org/le-bai-tam-bao-tieng-pali/
Video gồm 43 bài:
01 Thỉnh chư thiên
02 Dâng hương
03 Lễ Phật
04 Tán dương Phật
05 Lễ tam thế Phật
06 Ân đức Phật
07 Quy y Phật bảo
08 Sám hối Phật bảo
09 Lễ bái Pháp bảo
10 Lễ tam thế Pháp
11 Ân đức Pháp bảo
12 Quy y Pháp bảo
13 Sám hối Pháp bảo
14 Lễ bái Tăng bảo
15 Lễ tam thế Tăng
16 Ân đức tăng bảo
17 Quy y Tăng bảo
18 Sám hối Tăng bảo
19 Lễ bái Xá lợi
20 Lễ bái Chư Phật
21 Phép thọ trì Tam quy & Ngũ giới
22 Phép thọ bát quan trai giới
23 Rải tâm từ
24 Hồi hướng chúng sanh
25 Kệ hồi hướng đến Chư Thiên
26 Hồi hướng thân quyến
27 Từ bi kinh
28 Phật lực thắng hạnh kệ
29 Hạnh phúc kinh
30 Tam bảo kinh
31 Kệ hộ trì tối thắng
32 Vô úy hộ trì kệ
33 Kệ hộ trì Āṭānāṭiya
34 Kệ châu báu
35 Các kệ động tâm
36 30 pháp ba la mật
37 Thập nhị duyên khởi
38 Mẫu đề tam
39 Kinh chuyển pháp luân
40 Kệ bố cáo cho thí chủ hoan hỷ
41 Kệ điềm lành vũ trụ
42 Kệ hồi hướng quả báo đến ngạ quỷ
43 Kệ chúc phúc.
Nguồn: youtube Ni Viện Viên Không
TT. Vườn Tâm