Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Để giúp cho các bạn đọc có nghi thức cúng giao thừa, và cầu an đầu năm đúng cách. Xin giới thiệu nghi thức đã được Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM phụng soạn (do Báo Giác Ngộ đăng tải)

NGHI THỨC GIAO THỪA
(Cử hành vào đầu giờ Tý, 23 giờ)
Thỉnh 108 tiếng chuông trừ tịch:
23g30: Chúc tán
Cử tán:
Bảo đảnh nhiệt danh hương
Tỏa khắp mười phương
Lòng thành phụng hiến đấng Pháp vương
Kính vì Việt Nam chúc Thánh thọ
Vận nước miên trường
Nam-mô Hương vân cái Bồ-tát (3 lần)

Tụng chú:
Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni
Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tu cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.)
 
Thỉnh Phật:
Thích Ca Như Lai – chứng minh công đức.
Dược Sư Như Lai….
Di Lặc Như Lai…

Đọc chúc:
Bậc Đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi Ta-bà
Tấm lòng ôm trọn cả thái hư
Trí giác soi cùng đại thiên thế giới
Xin rủ lòng từ, xót thương minh chứng.
 
Thế Tôn diện mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhựt phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ xả từ bi đều thấm nhuận.
Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tán dương
 
Duyên nay có tại Nam Diêm Phù Đề
nước Việt Nam thành phố (tỉnh)… Đạo tràng chùa…  
Hoằng pháp sa-môn Thích…
cùng bốn chúng Tăng Ni
và mười phương Phật tử
nhân buổi giao thừa xuân....
Cung lâm Bảo điện
Phúng diễn bí chương
Xưng dương Thánh hiệu
 
Xin nguyện chúc lên:
Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm
Pháp môn ngày càng tỏ rạng
Gió hòa mưa thuận
Đất nước bình an
Khắp nơi thành thị nông thôn
Mọi giới biết noi theo đường tu tập
Thiên nhiên được bảo vệ an lành
Xã hội hưởng tự do bình đẳng

Lại nguyện:
Xin thối ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức
Đem mặt trời trí tuệ về ngự giữa không gian âm u
Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương
Mưa pháp thấm nhuần
Chúng sanh lợi lạc
 
(Nhịp mõ đồng tụng từ đoạn văn này trở xuống)
Hiện tiền đại chúng
Tu tập tỉnh chuyên
Chuyển hóa nội tâm
Trang nghiêm Tịnh độ
Nguyện noi gương Bồ-tát Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Cùng các bậc Bồ-tát Ma-ha tát
Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật.
 
Tụng sám:
Trầm hương xông ngát điện
Sen nở Phật hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sanh lắng nghiệp trần
Đệ tử đem tâm thành
Hướng về ngôi Tam bảo
Phật là thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Các tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa chúng sanh trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập hạnh giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử nương Tam bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam bảo tự tâm
Nên nguyện xin chuyên cần
Làm sáng sạch trong lòng
Ba viên ngọc cao quý
Nguyện quán theo hơi thở
Miệng nở nụ cười tươi
Nguyện học nhìn cuộc đời
Bằng con mắt quán chiếu
Đệ tử nguyện
Sống cuộc đời thiểu dục
Sống lành mạnh an hòa
Cho thân thể kiện khương
Nguyện rũ bỏ âu lo
Học tha thứ bao dung
Cho tâm tư nhẹ nhõm
Đệ tử nguyện
Xin đền báo ân sâu
Ân cha mẹ ân thầy
Ân chúng sanh bè bạn
Nguyện tu học tỉnh chuyên
Cho cây lòng bỉ trí
Ra hoa và kết trái
Mong cho một ngày kia
Có khả năng cứu độ
Đem mọi loài chúng sanh
Vượt ra ngoài cõi khổ
Xin nguyện Phật Pháp Tăng
Chứng minh và gia hộ
Cho đệ tử chúng con
Sớm viên thành đại nguyện.
 
Lễ Thù ân:
Đệ tử nhớ ân cha mẹ sanh thành
Đảnh lễ thập phương thường trụ Tam bảo
Đệ tử nhớ ân Sư trưởng giáo huấn
Đảnh lễ thập phương thường trụ Tam bảo
Đệ tử nhớ ân xã hội tác thành
Đảnh lễ thập phương thường trụ Tam bảo
Đệ tử nhớ ân quê hương đất nước
Đảnh lễ thập phương thường trụ Tam bảo.
Khai thị chúc xuân, phát lộc.
Sớ giao thừa có thể xem thêm ở http://vuontam.net.vn/vuon-tam-hoi/van-hoa-giao-duc/so-cung-giao-thua.html
 
NGHI THỨC LỄ DƯỢC SƯ KỲ AN HỘI
Niệm hương:
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ-đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam-mô Hương cúng dường Bồ-tát (3 lân).
 
Lễ Tam bảo:
Chí tâm đảnh lễ Nam-mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam bảo (1 lạy).
Chí tâm đảnh lễ Nam-mô Ta-bà thuyết kinh giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lay).
Chí tâm đảnh lễ Nam-mô Đông phương giáo chủ Dược Sư lưu ly quang vương Phật, biến pháp giới Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lay).

Cử tán:
Tào Khê thủy
Một nhánh chảy về Đông
Quan Âm nước tịnh sạch bụi trần
Đề hồ rưới mát muôn lòng dịu
Cành dương thấm đượm dậy mùa xuân
Cam lộ trong yết hầu
Cảm thấu vị quỳnh tương
Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ-tát (3 lần).
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).
Đây là nước bát công đức
Chảy ra từ tánh thiên chơn
Rửa sạch trần gian nghiệp bụi
Đưa vào Hoa Tạng Tỳ Lô
Tánh nước ngàn đời không đổi
Pháp thân muôn thuở vẫn ngời
Thế gian chơn tâm hiển lộ
Tình trần một phút tiêu tan
Nay đem tánh thủy nhiệm mầu
Rửa sạch đàn tràng uế trược
Đượm thắm cỏ cây tươi tốt
Cõi nhơ trở lại tịnh thanh
Trong, ngoài, giữa chặng sạch trơn
U, hiển, Thánh Phàm quang đãng.
Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đạo tràng thanh tịnh ở ngay đây.
Khế kinh Phật dạy chơn ngôn
Đại chúng chí thành trì tụng
(Tụng chú Đại bi... )
Nam-mô Cam Lộ Vương Bồ-tát (3 lần).
 
Chí tâm đảnh lễ:
Nam-mô Quang Thắng thế giới Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai.
Nam-mô Diệu Bảo thế giới Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai.
Nam-mô Viên Mãn Hương Tích thế giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai.
Nam-mô Vô Ưu thế giới Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai.
Nam-mô Pháp Tràng thế giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Nam-mô Thiện Trụ Bảo Hải thế giới Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai.
Nam-mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
 
Cử tán:
Mười hai nguyện lớn
Giáo chủ Đông phương
Bốn chín đèn soi sáng đàn trường
Bảy bảy đức chơn thường
Lễ bái tán dương
Tiêu tai thọ diên trường
Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần).

Xướng sớ:
Ba mươi hai tướng tốt
Ngàn vạn ức hóa thân
Hàng phục các ma quân
Trời người đều cung kính
Thế Tôn tướng tốt hết lời ca dương
Nay có sớ chương
Kính thành tuyên đọc.
Phục dĩ:
Điều phúc thọ mọi người tiếp đón,
Chuyện tai ương ai cũng mong qua.
Vì nghiệp duyên,
Nên cầu nguyện Đại Tướng Dược Xoa.
Muốn an lạc,
Phải quy y Đông phương Giáo Chủ.
Duyên nay có tại nước Việt Nam...
Đệ tử chúng con...
Giờ này:
Tay đốt năm thứ tâm hương,
Mắt nhìn muôn ngàn tướng hảo,
Chuyển tấc dạ quy y ngôi Tam bảo,
Vận ba tâm đảnh lễ bậc Y vương,
Cầu minh niên vạn sự kiết tường,
Nguyện xuân nhựt tam nguyên như ý.
Chúng con thiết nghĩ:
Mang thân tứ đại, rước lấy tam tai,
Sớm chiều qua lại,
Biết bao thiện ác phát sanh
Năm tháng vận hành,
Khó tránh cát hung vận mạng
Đây ngũ phong tướng hiện khổ đôi đàng,
Nọ cửu hoạnh đáo lâm sầu khắp ngả,
Lòng chỉ mong mọi ách nạn lánh xa,
Chí những ước các duyên lành đem đến,
Nên hôm nay:
Khai đàn phụng Phật, thiết lập y kinh,
Đèn tuệ đăng bốn chín ngọn lung linh,
Hoa Ưu bát bốn chín bông ngào ngạt,
Kinh khai bảy hội,
Đàn lập bảy châu,
Phúng tụng:
Dược Sư Như Lai bổn nguyện công đức kinh
Đảnh lễ Vạn đức tử Kim thân diệu tướng,
Cung duy:
Muôn tâu dưới tọa sen vàng,
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam-mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
Phục nguyện:
Nương chú lực cho báo thân mạnh khỏe
Nhờ kinh văn cả quyến thuộc an hòa,
Bọn ác ma theo tiếng mõ quy y,
Mọi tà chướng nghe chuông ngân các tán,
Khắp chốn bình an,
Mọi nhà hạnh phúc,
Đồng thanh cung chúc,
Người hiện tại gội ân quang khai thái,
Khách mãn phần nhờ Phật lực sanh thiên ,
Tâm hương khấn nguyện,
Chư Phật chứng minh,
Vận trời ngày phước sanh tháng Giêng năm....
Đệ tử chúng con thành tâm dâng sớ.

Tụng:
 Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 biến)
Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Khai kinh:
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu
Trăm ngàn muốn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam-mô Khai Bảo Tạng Bồ-tát (3 lần)

Tụng kinh Dược Sư...
HỒI HƯỚNG (có thể dùng bài này hoặc theo nghi thức vẫn thường dùng)
Phẩm kinh con mới đọc rồi,
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh.
Cho người thức tỉnh tu hành,
Bến mê phút chốc biến thành ao sen.
Lý kinh sáng suốt như đèn,
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.
Nguyện xin cùng pháp có duyên,
Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu.
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.
Cúi xin Đức Phật chứng lòng,
Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì. O (lạy)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)