Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Phục dĩ:

Tam dương khai thái,

Ngũ phước lâm môn.
Giờ giao thừa
Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,
Mùa tuế đán
Đón mừng xuân khánh triệu.
Nước bát đức
Thắm hoa lòng hàm tiếu,
Mây tam đa
Vờn hương giới khai minh.
Hướng tâm thành:
Lợi lạc chúng sanh.
Trình ý khẩn:
Quang huy quốc độ.

Duyên nay có: Nước Việt Nam…
Chúng con tên:… 
Nhân buổi Giao thừa năm mới,
Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,
Cúng dường chư Phật,
Bồ-tát, Thánh hiền.
Bổn thổ Tài thần, Địa thần,
Kim Niên Đương Cai Thái Tuế
Chí Đức Tôn Thần. 
 
Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:
Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc,
Dân chúng đều hưởng chữ an vui,
Mọi người được triêm ân phước lợi. 
Giờ đây: 
Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ:
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
Nam-mô Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Lưu Vương Chí Đức Tôn Thần
Nam-mô Hành Binh Ngũ Ôn Nguyễn Tào Chí Đức Tôn Thần. 
 
Kính nguyện:
Chư Phật nhủ từ bi vô lượng,
Ban ân lành khắp cõi nhân gian,
Chúa xuân đem phước lộc đề đa,
Tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.
Khiến mọi người ân triêm pháp nhủ,
Giữ giới mà giác ngộ tâm vương,
Để chúng con tắm ánh xuân huy,
Niềm vui được tràn lan quốc độ,
Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,
Khắp mọi người: an lạc thọ khương.
Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,
Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.
Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,
Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.
Cảnh vui tươi nhuần thấm,
Điều lợi lạc thực thi.
Cùng sát cánh chen vai
Làm quang huy quốc tộ,
Quyết chung lòng góp sức
Mà phổ độ quần sanh.
Nhân dân an lạc, thế giới an bình,
Chúng con vô cùng cảm bội
Chư Phật chứng minh.
Mùa Tuế Đán
Giờ Giao thừa Xuân Kỷ Hợi
Đệ tử chúng con
Chí thành dâng sớ.
Theo giac ngo online (Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM )