Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tứ Như Ý Túc là bốn nền tảng (căn bản) vững chắc đưa đến sự thành tựu như ý (thành công viên mãn, kết quả khả toàn) là giác ngộ, giải thoát. Cũng có nghĩa là bốn căn bản rèn luyện, tu tập đưa đến sự thành tựu thần lực, thần Tức thông. Tứ như ý túc gồm: Dục như ý túc, Tấn như ý túc, Tâm như ý túc, Thẩm như ý túc.
Video HT. Viên Minh giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Minh Phúc
Video TK Toại Khanh giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Ý nghĩa cuộc sống nb
Video Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng năm 2016:
Nguồn: youtube Original Nature
Video TT. Thích Viên Trí giảng năm 2017:
Nguồn: youtube Chùa Diên Quang - Bắc Ninh
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Vườn Tâm Pháp Âm
TT. Vườn Tâm