Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tám năm hành đạo của Tổ Sư Minh Đăng Quang chỉ là một dấu chấm nhỏ trên dòng thời gian dài vô tận, nhưng sự nghiệp khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam - Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” thì vô cùng to lớn đối với cao trào chấn hưng Phật giáo nói riêng và sự nghiệp Phật giáo Việt Nam nói chung.

Chỉ ngần ấy thời gian, nhưng Đức Tổ Sư đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá, đó là bộ Chơn Lý gồm 69 tiểu phẩm, kết tinh từ tư duy nhận thức của một bậc giác ngộ, bao gồm cả các thừa, lý sự viên dung. Bên cạnh đó, quyển Bồ Tát Giáo gồm mười chương, chỉ dạy pháp môn viên đốn cho những vị phát nguyện độ sanh. Lại nữa, Ngài là người đứng ra chỉnh đốn đạo phôngai đức của Tăng đồ, thực hành Tứ y háp, Y Bát chơn truyền, Giới luật cụ túc, Tam tụ lục hòa, giải thoát cao thượng của hàng Tăng bảo. Và Ngài cũng là người đầu tiên áp dụng việc giảng dạy, nói viết Phật pháp bằng tiếng Việt dưới dạng thi kệ, văn vần thật dễ hiểu, dễ thuộc, dễ nhớ rất gần gũi với người dân quê bình dị.

Về mặt tôn giáo, Ngài chủ trương đại đoàn kết hành đạo cứu đời mới đúng Chơn lý, vì theo Ngài: “Chơn lý là sự thật tối thượng, là sự thật Đại đồng, là chỗ cứu cánh tối hậu của chư Phật, vạn vật chúng sanh và vụ trụ.” Và Ngài đã tuyên bố rằng: “Chúng tôi tuy mang hình thức là đạo Phật, nhưng chỉ biết đó là phương tiện, là tên gọi tạm, chớ không bị mắc kẹt, cố chấp, chết cứng trong cái tiếng Phật hay cái chữ Đạo ...” Bộ Chơn Lý của Tổ Minh Đăng Quang ngày nay, được các nhà nghiên cứu học giả, tôn giáo công nhận là một kho triết lý sâu sắc, hoàn toàn phù hợp với nhân sinh quan thời đại; con người cần hiểu biết và thực hành để tự giác ngọ cho chính mình, đồng thời kiến tạo một xã hội công bằng, an lạc và tiến bộ.

Tưởng niệm ngày Đức Tổ Sư Mính Đăng Quang vắng bóng hôm nay, chúng con hàng Phật tử tại gia thành tâm đảnh lễ tri ân công đức sâu dày mà Ngài đã để lại cho Phật Giáo Việt Nam và môn đồ tứ chúng Hệ phái Khất Sĩ nói riêng. Nguyện noi theo gương hạnh của Tổ Thầy tinh tấn tu tạo thiện nghiệp, phụng trì chánh pháp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam an bình, thịnh vượng; Phật giáo Việt Nam phát triển và hội nhập trong cộng đồng Phật giáo thế giới.

 
Cư sĩ Thiện Thông (Ngọc Quang vào Xuân 2009 - Tìm lại nguồn xưa)