Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


SỐNG CHUNG TU HỌC QUA Ý PHÁP LỤC HOÀ

(Pháp thoại của HT. Giác Trí trong Khóa tu Ni giới Giáo đoàn III lần thứ 13 – Ngày 1)

Ngày đầu khai giảng khoá tu

“Sống chung an lạc” công phu mười ngày

Khất sĩ Ni giới hoà thay

Chư Tăng chứng dự dựng xây pháp mầu

Hôm nay thuyết giảng đạo mầu

Hoà thượng Giác Trí buổi đầu thuyết kinh

Mỗi người gắng giữ thân mình

“Lục hoà pháp ý” trọn tình sơn môn

Thân hoà, khẩu ái, ý tôn

Nương về Tăng chúng cùng ôn, cùng hành

Đạo vàng ấm mấy tầng xanh

Đến từng tịnh xá đồng thanh tu trì

Chú tâm tỉnh giác hằng ghi

“Hợp” trong chánh niệm, “tan” thì nhất tâm

Giới - Định - Tuệ: Pháp thậm thâm

Thiết tha cầu học suy tầm thuyết minh

Con đường giác ngộ hiển linh

Chúng ta hãy lấy ý kinh soi đàng

Pháp Phật cao quý thênh thang

Chuyên tâm rèn luyện mở mang trí mầu

Nương vào đại chúng học sâu

Công đức tu tập nguyện cầu nương thân

Lời Hoà thượng dạy ân cần

Hội chúng hết thảy ai lân thọ trì

Lục hoà pháp bảo liễu tri

Chứng ngộ giải thoát chúng Ni gần kề

Xa lìa bể khổ nguồn mê

Viễn ly ác pháp hướng về đạo thiêng

Bao nhiêu nỗi khổ dứt liền

Quả vị giác ngộ ngự yên Niết-bàn.
 

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ