Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Kinh Căn Bản Pháp môn (Dhammamūlapariyāya Sutta), thuộc Trung Bộ Kinh đức Phật đề cập đến: Năm tầng nhận thức, bốn hạng người, hai mươi bốn vấn đề được đức Phật chỉ dạy cho đệ tử tiếp cận tu học
Chánh kinh
I. Thế Tôn tuyên bố chỉ người biết người thấy, mới đoạn trừ tất cả lậu hoặc, và nói các lậu hoặc được đoạn trừ do 7 pháp môn khác nhau.
II. Các lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ.
1. Thái độ của kẻ phàm phu đưa đến già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.
a. Đối với bậc chân nhân và pháp bậc chân nhân, đối với bậc Thánh và pháp bậc Thánh.
b. không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng.
c. 12 phi như lý tác ý về quá khứ, vị lai, hiện tại.
d. 6 tà kiến.
2. Thái độ của bậc Thánh đệ tử, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.
a. Thái độ của bậc chân nhân và pháp của bậc chân nhân, đối với bậc Thánh và pháp của bậc Thánh.
b. Tuệ tri các pháp cần phải tác ý và các pháp không cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh đi đến đoạn diệt.
c. Như lý tác ý khổ tập diệt đạo, nên các lậu hoặc được đoạn trừ, chứng được quả Dự lưu.
III. Các lậu hoặc do phòng hộ được đoàn trừ: Như lý giác sát sự phòng hộ của 6 căn.
IV. Các lậu hoặc do thọ dụng được đoạn trừ: Như lý giác sát khi thọ dụng y phục, đồ ăn khất thực, sàng toạ, dược phẩm trị bịnh.
V. Các lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ Kham nhẫn lạnh nóng, đói khát, xúc chạm ruồi muối, gió, sức nóng, các loài bò sát, lời nói mạ lỵ phỉ báng, các khổ thọ về thân.
VI. Các lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ: Tránh né các thú dữ, gai góc, hố sâu, những chỗ ngồi, những trú xứ không xứng đáng, những bạn bè độc ác.
VII. Các lậu hoặc do trừ diệt được đoạn trừ: Đoạn trừ dục niệm, sân niệm, hại niệm, các ác bất thiện pháp.
VIII. Các lậu hoặc do tu tập được đoạn trừ: Tu tập 7 giác chi.
Ĩ. Vị Tỷ-kheo y theo 7 pháp môn này đoạn diệt các lậu hoặc, được xem là đã giải thoát, đoạn tận khổ đau.   
Kết luận: Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Nguyên giảng năm 2020:
Nguồn: youtube PHẬT GIÁO THERAVĀDA VN
Video TK Sán Nhiên giảng phần 1, năm 2017:
Video TK Sán Nhiên giảng phần 2, năm 2017:
Video TK Sán Nhiên giảng phần 3, năm 2017:
Video TK Sán Nhiên giảng phần 4, năm 2017:
Nguồn: youtube 2011nguyenmy
Video TK Thiện Hảo giảng năm 2021:
Nguồn: youtube PHẬT GIÁO THERAVĀDA VN
Video TK Hạnh Tuệ giảng phần 1, năm 2021:
Video TK Hạnh Tuệ giảng phần 2, năm 2021:
Video TK Hạnh Tuệ giảng phần 3, năm 2021:

Nguồn: youtube Sư Hạnh Tuệ Theravāda
Video HT. Thích Phước Tịnh giảng năm 2016:
Video TT. Thích Hạnh Bình giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Thích Hạnh Bình
Video TT. Thích Tâm Đức giảng phần 1, năm 2012
Video TT. Thích Tâm Đức giảng phần 2, năm 2012:
Nguồn: youtube Thich Tam Duc
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 23/5/2004:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video sư Minh Nhật giảng phần 1 ngày 24/9/2021:
Video sư Minh Nhật giảng phần 2 ngày 26/9/2021:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm