Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallāna Sutta): Một thời Tôn giả Ānanda trú ở Rājagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi Thế Tôn thị tịch không bao lâu. Lúc bấy giờ, Vua Ajātasattu con bà Videhi nước Magadha (Ma-kiệt-đà), vì nghi ngờ Pajjota (Ðăng Quang Vương), nên cho xây kiên cố thành Rājagaha. Tôn giả Ānanda buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rājagaha để khất thực. Rồi Tôn giả Ānanda đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggallāna và chỗ làm việc của vị này. Cuộc đàm luận giữa Tôn giả Ānanda và Bà-la-môn Gopaka về vấn đề không có một Tỷ-kheo nào thánh tựu trọn vẹn tất cả Pháp do Sa-môn Gotama giảng dạy và Thế Tôn là vị đã làm khơi dậy con đường trước đây chưa hiện khởi.
Chánh kinh:
Cuộc đàm luận giữa Tôn giả Ānanda và Bà-la-môn Sassakāra.
I. Tôn giả Ānanda kể lại câu chuyện được bàn đến giữa Tôn giả Ānanda và Bà-la-môn Gopaka.
II. Bà-la-môn Sassakāra hỏi năm vấn đề và được Tôn giả Ānanda giải đáp.
III. Bà-la-môn tán thán chúng Tăng, tán thán Tôn giả Ānanda, tán thán Trúc lâm tịnh xá, và nói rằng Sa-môn Gotama tán thán tất cả thiền định. Tôn giả Ānanda cải chính lại và nói Thế Tôn không tán thán các thiền định liên hệ đến năm triền cái và tán thán bốn thiền.
Kết luận:
Sau khi Bà-la-môn Vassakāra ra đi, Bà-la-môn Gopaka nói nhờ câu hỏi của chính mình mà Tôn giả Ānanda làm sáng tỏ vấn đề: không một Tỷ-kheo nào thánh tựu trọn vẹn mười Pháp như Thế Tôn.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Quyền giảng ngày 16/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video HT. Thích Viên Lý giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Official
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 14/9/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm