Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Thôn Tiên (Isigili Sutta): Một thời Thế Tôn trú tại Rājagaha (Vương Xá), trên núi Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn đứng trên núi Isigili và nói với các Tỷ-kheo về những ngọn núi xung quanh Rājagaha (Vương Xá).
Chánh kinh:
I. 5 ngọn núi gần Rājagaha đã từng có những tên gọi khác nhau.
II. Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ về ngọn núi Isigili:
1, Nguồn gốc của tên gọi núi Isigili.
2, 13 bậc Độc Giác Phật đã từng trú ở núi Isigili.
III. Thế Tôn khuyên đảnh lễ những bậc Độc Giác Phật như vậy.
Kết luận:
Không có câu: "Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy".
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Quyền giảng ngày 2/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 277:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 22/6/2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 7/12/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giàng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 1, ngày 8/2/2023:
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 2, ngày 9/2/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm