Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Sư Tử Hống (Mahāsīhanāda Sutta) Sunakkhatta chỉ trích Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tôn giả Sāriputta tường thuật lên Thế Tôn rõ lời chỉ trích này, nên Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn phê bình Sunakkhatta là ngu si, nghĩ rằng nói xấu đức Phật nhưng chính là nói lời tán thán Thế Tôn và không biết 4 tuỳ pháp về đức Phật.
II. 10 lực của Như Lai.
III. 4 vô sở uý.
IV. Thế Tôn đi đến 8 hội chúng không có sợ hãi.
V. Thế Tôn đối với:
1. Bốn loại sanh.
2. Năm loại sanh thú.
VI. Thế Tôn khổ hạnh, bần uế, yểm ly, độc cư đệ nhất, đại bất tịnh thực, khổ hạnh đối với thời tiết, hạnh xả ly.
VII. Như Lai đối với 7 tà kiến, giới cấm thủ của ngoại đạo, và nói về trí tuệ của Như Lai lúc 80 tuổi.
VIII. Như Lai đặt tên cho kinh này.
Kết luận:
Tôn giả Nagasamala hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video SC Hiếu Liên giảng phần 1, ngày 24/12/2021
Video SC Hiếu Liên giảng phần 2, ngày 25/12/2021
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm