Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi kinh Tiểu Tâm Hoang Vu (Cetokhila Sutta):Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này chư Tỷ-kheo”.:” Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Khi nào chưa diệt trừ 5 tâm hoang vu, chưa đoạn trừ 5 tâm triền phược, thời không thể trưởng thành, hưng thịnh trong pháp và luật này.
1. Thế nào là 5 tâm hoang vu?
2. Thế nào là 5 tâm triền phược?
II. Khi nào 5 tâm hoang vu được diệt trừ, 5 tâm triền phược được đoạn tận. Thời có thể lớn mạnh trong pháp và luật này.
III. Tỷ-kheo đầy đủ 15 pháp, có khả năng đạt được chánh giác.
1. Đoạn trừ 5 tâm hoang vu.
2. Đoạn tận 5 tâm triền phược
3. Tu tập 4 thần túc
4. Nỗ lực tinh cần.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Giác Nhẫn giảng ngày 1/12/2021
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm