Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Kinh Mật Hoàn (Madhupiṇḍika Sutta): Dandapani hỏi đức Phật, Ngài dạy những gì, quan điểm của Ngài thế nào, đức Phật trả lời với bài kinh này.
Chánh kinh:
I. Câu trả lời của đức Phật: Lời dạy của đức Phật không đem đến một sự tranh luận bất cứ ở thế giới nào. Vì Bà-la-môn vượt qua các dục, không còn nghi ngờ, diệt các hối quá, không tham ái đối với hữu và phi hữu, sẽ không bị các tưởng ám ảnh chi phối.
II. Theo lời yêu cầu các Tỷ-kheo, Thế Tôn giải thích rộng hơn câu trả lời trên: Nếu do nguyên nhân gì, các hý luận vọng tưởng khởi lên cho một người, nếu ở đây không có sự hoan hỷ đón mừng, thời như vậy là sự đoạn tận 7 tuỳ miên, sự chấm dứt tranh luận, ly gián ngữ.
III. Theo lời các Tỷ-kheo yêu cầu, Tôn giả Mahākaccāna giải thích rộng rãi câu trả lời của đức Phật. Khi nào có sự tiếp xúc của 6 căn, 6 trần, 6 thức, thời có xúc, có thọ, có tưởng, có suy tư, có hý luận, vọng tưởng hiện khởi; khi nào không có sự thi thiết của 6 căn, 6 trần, 6 thức, thời không có sự thi thiết của xúc, thọ, tưởng, suy tư, của sự hiện hành hý luận vọng tưởng.
Do hý luận làm nhân, một số hý luận vọng tưởng hiện hữu cho một người trong các sắc pháp do nhãn căn nhận thức quá khứ, vị lai, hiện tại.
IV. Các Tỷ-kheo trình lời giải thích của Mahākaccāna lên Thế Tôn, và Thế Tôn xác chứng là đúng sự giải thích của Mahākaccāna.
V. Tôn giả Ānanda lấy ví dụ bánh mật để tán thán vị ngọt của lời giảng của Thế Tôn và lời giải thích của Mahākaccāna và đức Phật đặt tên cho kinh này là kinh Mật Hoàn.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 29/11/2021
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 2, ngày 30/11/2021
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm