Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi kinh Trạm Xe (Rathavinīta Sutta): Tôn giả Sāriputta nghe các Tỷ-kheo và Thế Tôn tán thán hạnh đức của Tôn giả Puņņa Mantāniputta nên muốn đi đến yết kiến, khi nghe đồn Tôn giả Puņņa đi đến Sāvatthῑ và đi vào rừng Andhavana. Tôn giả Xá-lợi-phất đi theo vào và bắt đầu toạ đàm về chánh pháp.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Sāriputta hỏi sống Phạm hạnh là vì mục đích giới thanh tịnh... vì mục đích tri kiến thanh tịnh. Tôn giả trả lời là không phải vậy, mà chỉ vì mục đích Vô thủ trước Niết-bàn.
II. Tôn giả Sāriputta hỏi có phải giới thanh tịnh... tri kiến thanh tịnh là Vô thủ trước Niết-bàn, Tôn giả Puņņa trả lời không phải vậy, vì nếu là vậy thời vô thủ trước Niết-bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Niết-bàn. Còn nếu xem cái gì ngoài các pháp này là Vô thủ trước Niết-bàn, thời kẻ phàm phu nếu có thể chứng được Niết-bàn.
III. Tôn giả Puņņa dùng ví dụ trạm xe để nêu rõ ý nghĩa này. Vua Pasenadi muốn đi từ Sāvatthῑ đến Saketa, 7 trạm xe được sắp đặt cho vua dùng, vua đi từ trạm xe thứ 1 đến thứ 2, tiếp tục cho đến trạm xe thứ 7 và từ đây đi đến Saketa. Cũng vậy, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh, cho đến tri kiến thanh tịnh... với mục đích đạt cho được Vô thủ trước Niết-bàn.
IV. Hai Tôn giả hỏi tên nhau, và sau khi được biết tên, liền nói lời tán thán vị đã đối thoại với mình.
Kết luận:
Như vậy hai vị cao đức cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tuỳ hỷ
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Giác Tuyên giảng phần 1, ngày 5/11/2021
Video ĐĐ. Giác Tuyên giảng phần 2, ngày 8/11/2021
Nguồn youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm