Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây (Cūḷasāropama Sutta): Bà-la-môn Pingalakoccha đến hỏi đức Phật về nhất thiết trí của 6 ngoại đạo sư. Đức Phật khuyên để một bên vấn đề ấy và thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
- Có 5 hạng người đi tìm lõi cây:
1. Hạng chặt cành lá đem về
2. Hạng chặt vỏ ngoài đem về.
3. Hạng chặt vỏ trong đem về.
4. Hạng chặt giác cây đem về.
5. Hạng chặt lõi cây đem về.
II. Có 5 hạng người xuất gia tương đương với 5 hạng người đi tìm lõi cây ở trên:
1. Hạng tự mãn với lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng.
2. Hạng tự mãn với giới đức.
3. Hạng tự mãn với thiền định.
4. Hạng tự mãn với thành tựu tri kiến.
5. Hạng thành tựu 4 thiền, 4 không, diệt thọ tưởng định và đoạn tận các lậu hoặc.
III. Mục đích của Phạm hạnh không phải vì lợi ích lợi dưỡng tôn kính danh vọng, thành tựu giới đức, thành tựu thiền định, thành tựu tri kiến. Mục đích phạm hạnh là tâm giải thoát bất động.
Kết luận:
Lời tán thán của Bà-la-môn Pingalakoccha xin quy y Thế Tôn.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TT. Giác Hoàng giảng ngày 10/10/2021
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm