Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Saccaka (Mahāsaccaka Sutta): Thế Tôn trú tại Vesālī, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các và Saccaka cùng đến tại chỗ ấy. Tôn giả Ānanda vì vị này hay chỉ trích Phật, Pháp, Tăng. Thế Tôn nhận lời và cuộc đàm luận bắt đầu.
Chánh kinh:
I. Saccaka trình bày về thân tu tập và tâm tu tập của ngoại đạo và giải thích về thân tu tập.
II. Thế Tôn giải thích về thân không tu tập, tâm không tu tập, thân tu tập và tâm tu tập trong pháp luật của bậc Thánh.
III. Kinh nghiệm về thân tu tập và tâm tu tập của Sa-môn Gotama:
1. Xuất gia.
2. Cầu đạo học đạo.
3. Ba ví dụ.
4. Tu khổ hạnh.
a. Nghiến răng chế ngự tâm.
b. Chỉ tức thiền I, II,III, IV, V.
c. Tuyệt thực, giảm thiểu ăn uống.
d. Ý thức được khổ hạnh không phải con đường giải thoát.
5. Ăn uống lại, tu bốn thiền.
6. Chứng được 3 mình, thành đạo.
IV. Thế Tôn giải thích thách thức của Saccaka: ngủ ban ngày không phải là còn si ám đối với vị đã đoạn trừ lậu hoặc.
V. Saccaka tán thán Thế Tôn, trong khi biện luận, không có nổi nóng như các ngoại đạo sư.
Kết luận:
Saccaka hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Vieo TK Tuệ Quyền giảng ngày 8/9/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Vieo sư Phước Toàn giảng ngày 18/2/2019:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm