Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Pháp Hành (Mahādhammasamādāna Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại tịnh xá Ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây đức Phật hỏi chúng Tỷ-kheo: Vì sao cácloài hữu tình muốn các pháp đau khổ được trừ diệt, các pháp an lạc được tăng trưởng, nhưng ngược lại các pháp đau khổ lại tăng trưởng, các pháp an lạc bị tiêu diệt. Chúng Tỷ-kheo yêu cầu đức Phật trả lời và đức Phật thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Kẻ vô văn phàm phu không có trí, không hiểu hết các pháp nên và không nên phục vụ, nên các pháp đau khổ tăng trưởng, các pháp an lạc tiêu diệt.
Trái lại bậc có trí, hiểu biết các pháp như vậy nên các pháp đau khổ được tiêu diệt, các pháp an lạc được tăng trưởng.
II. Có 4 loại pháp hành về quả khổ và lạc trong hiện tại và tương lai.
1. Do vô tri 4 pháp hành này, nên các pháp khổ đau tăng trưởng, các pháp an lạc bị tiêu diệt.
2. Do biết rõ 4 pháp hành này, nên các pháp khổ đau được tiêu diệt, các pháp an lạc được tăng trưởng.
III. Định nghĩa 4 loại pháp hành.
1. Loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ: Với khổ với ưu làm 10 ác nghiệp.
2. Loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ: Với lạc với hỷ, làm 10 ác nghiệp.
3, Loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc: Với khổ với ưu, từ bỏ 10 ác nghiệp.
4. Loại pháp hành, hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc: Với lạc với hỷ, từ bỏ 10 ác nghiệp.
IV. Thế Tôn dùng 4 ví dụ để diễn tả 4 pháp hành này.
1. Trái bí đắng có tẩm thuốc độc.
2. Bình đồng đựng nước có sắc, có hương, có vị, nhưng có tẩm thuốc độc.
3. Nước đái quỷ có trộn những thuốc.
4. Mật, thục tô, đường, trộn lẫn với nhau.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Giác Nhường giảng phần 1, ngày 23/3/2022:
Video ĐĐ. Giác Nhường giảng phần 2, ngày 24/3/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm