Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Bát Thành (Aṭṭhakanāgara Sutta): Một thời Tôn giả Ānanda trú ở Vesālī (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagāmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Aṭṭhaka đến tại Pātaliputta (thành Ba-la-lị-phất) có công việc. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Aṭṭhaka (Bát thành) đi đến Kukkutarama (Kê Viên), đến yết kiến Tôn giả Ānanda và hỏi, Thế Tôn dạy pháp môn gì để một Tỷ-kheo nhiệt tâm tinh càn có thể được giải thoát và đoạn trừ các lậu hoặc. Tôn giả Ānanda trả lời với bài kinh này.
Chánh kinh:
Tôn giả Ānanda nói 11 pháp giúp vị Tỷ kheo đoạn trừ các lậu hoặc và được giải thoát. 
I. Tu pháp sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, quán các thiền là pháp hữu vi do suy tư tác thành, là vô thường, chịu sự đoạn diệt, nhờ vậy vị Tỷ-kheo có thể chứng quả A-la-hán hay quả Bất lai.
II. Tu 4 pháp vô lượng tâm: từ bi hỷ xả, quán 4 pháp này là hữu vi do suy tư tác thành, là vô thường, chịu sự biến hoại, nhờ vậy vị Tỷ-kheo có thể chứng quả A-la-hán hay quả Bất lai.
III. Tu không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, quán 3 pháp này là hữu vi, do suy tư tác thành, là vô thường, chịu sự hoại diệt, nhờ vậy vị Tỷ-kheo có thể chứng quả A-la-hán hay quả Bất lai.
Kết luận:
Gia chủ Dasama tán thán Tôn giả Ānanda với bài pháp, như đi tìm một kho tàng mà được 11 kho tàng, như đi tìm một cửa bất tử mà tìm được 11 cửa bất tử. Rồi gia chủ Dasama phát tâm cúng dường chư Tăng mỗi vị một cặp y, cúng dường Tôn giả Ānanda ba y, và xây dựng một ngôi tịnh xá.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 24/10/2020
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 11/4/2022:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 2, ngày 12/4/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm