Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Jìvaka (Jīvaka Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của Jīvaka Komārabhacca. Rồi Jīvaka Komārabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Jīvaka trình lên đức Phật lời đồn: "Vì Sa-môn Gotama, chúng giết hại các sanh vật, và Sa-môn Gotama tuy biết vẫn thọ dụng các món ăn ấy". Đức Phật nói những người nói vậy là xuyên tạc Thế Tôn. Thế Tôn có dạy, thịt không được thọ dụng, trong ba trường hợp: khi thấy, nghe, nghi. Trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, khi không thấy, không nghe, không nghi.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn dạy vị Tỷ-kheo an trú 4 vô lượng tâm, thọ dụng các món ăn không có tham đắm, không có lỗi lầm.
II. Thế Tôn dạy một Cư sĩ giết sinh vật để cúng dường Phật và chúng Tăng tạo ra 5 phi công đức.
Kết luận:
Jīvaka nói lời tán thán Thế Tôn và xin quy y ba ngôi báu. 
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video giảng tại Myanmar:
Nguồn: youtube Vô Thượng Bồ Đề Gotama Buddha
Video sư Phước Toàn giảng ngày 1/8/2019:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm