Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Tiểu Kinh Màlunkyà (Cūḷamālukya Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Tôn giả Mālunkyaputta đến yêu cầu Thế Tôn trả lời cho 10 vấn đề nếu Thế Tôn biết, hãy trả lời là biết; nếu Thế Tôn không biết hãy trả lời là không biết.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn nói Ngài không hứa với Mālunkyaputta là sống Phạm hạnh để Thế Tôn trả lời 10 câu hỏi này. Và Mālunkyaputta cũng không đặt điều kiện sẽ sống Phạm hạnh để Thế Tôn trả lời 10 vấn đề này.
II. Thế Tôn nói ai ra điều kiện phải cho biết 10 vấn đề này rồi mới tu Phạm hạnh thời người ấy sẽ chết trước khi được trả lời. Thế Tôn dùng ví dụ người bị bắn tên có tẩm thuốc độc để chứng minh.
III. Thế Tôn dạy đời sống Phạm hạnh không tuỳ thuộc 10 vấn đề này.
IV. Thế Tôn khuyên hãy thọ trì là không trả lời những gì Thế Tôn không trả lời; hãy thọ trì là trả lời những gì Thế Tôn trả lời. Thế Tôn nêu rõ lý do vì sao không trả lời và vì sao có trả lời.
Kết luận:
Tôn giả Mālunkyaputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
 
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video TK Pháp Tân giảng ngày 14/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Thích Chân Quang giảng năm 2023:
Nguồn: youtube Gieo mầm Hạt giống tâm
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 1, ngày 11/5/2022:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 12/5/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm