Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Vacchagotta (Mahāvaccha Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại Rājagaha (Vương Xá), Veluvàna (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi dưỡng sóc). Theo lời yêu cầu của Vacchagotta, Thế Tôn thuyết giảng một cách tóm tắt về các thiện và bất thiện pháp.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn giảng ba pháp thiện và bất thiện, 10 phát thiện và bất thiện; nói một Tỷ-kheo đoạn tận ái trở thành vị A-la-hán.
II. Với câu hỏi của Vacchagott, Thế Tôn giải thích đã có hàng trăm Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni chứng quả A-la-hán, có hàng trăm nam cư sĩ, nữ cư sĩ chứng quả Bất lai và Dự lưu.  Vacchagotta tán thán đạo sư và bốn hội chúng đều đầy đủ mọi phương diện, cùng đều hướng đến Niết-bàn.
III. Vacchagotta tán thán Thế Tôn xin xuất gia, được chấp nhận và sau khi chứng được trí hữu học, minh hữu học; đến xin đức Phật dạy các pháp thù thắng khác cao hơn.
IV. Đức Phật dạy cho pháp chỉ và quán, nhờ vậy chứng được lục thông. Vacchagotta sau một thời gian tu học trở thành một vị A-la-hán. Sau khi chứng quả, Vacchagotta được đức Phật ấn chứng là vị đã chứng được ba minh.
Kết luận:
Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày2/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 234 năm 2016:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 6/5/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video SC Hiếu Liên giảng phần 1, ngày 20/6/2022:
Video SC Hiếu Liên giảng phần 2, ngày 21/6/2022:
Video SC Hiếu Liên giảng phần 3, ngày 3/7/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm