Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Tiểu Kinh Sakuludayi (Cūḷasakuludāyi Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá). Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Thế Tôn đến thăm Sakuludāyi và đại chúng du sĩ. Du sĩ yêu cầu Thế Tôn thuyết pháp khi nêu lên một số vấn đề thảo luận để nghe Thế Tôn thuyết.
Chánh kinh:
Bốn vấn đề được Sakuludāyi nêu lên và được Thế Tôn phê bình.
I. Vấn đề nhất thiết trí:
1. Quan điểm của Nātaputta.
2. Lời vấn nạn của Thế Tôn.
3. Thế Tôn bàn về hiện tại.
II. Vấn đề thứ hai: Sắc này là tối thượng:
1. Quan điểm của ngoại đạo.
2. Vấn nạn của Thế Tôn: Có thể chỉ rõ sắc ấy không.
III. Vấn đề thứ ba: Với sắc ấy chói sáng tự ngã là vô bệnh sau khi chết:
1. Quan điểm của ngoại đạo.
2. Vấn nạn của Thế Tôn: Quang sắc nào vi diệu hơn cả.
IV. Vấn đề thứ tư: Có một thế giới nhất hướng lạc và con đường đưa đến thế giới ấy:
1. Quan điểm của ngoại đạo.
2. Vấn nạn của Thế Tôn.
3. Quan điểm của đức Phật về vấn đề này.
V. Vấn đề thứ năm: Không phải vì nhân duyên chứng đắc thế giới nhất hướng lạc ấy mà các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh với Thế Tôn:
1. Vì các pháp cao thượng hơn.
2. Các pháp ấy là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh.
Kết luận:
Sakuludāyi nói lên những lời tán thán Phật và xin quy y xuất gia, nhưng bị các đệ tử của mình chỉ trích nên chí nguyện không thành tựu.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tín giảng ngày 18/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 240 năm 2016:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng 7/10/2017:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video thầy Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 21/11/2022:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 2, ngày 22/11/2022:
 
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm