Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi kinh Đoạn Giảm (Sallekha Sutta): Tôn giả Mahācunda hỏi làm thế nào đoạn trừ các sở kiến về tự ngã và về thế giới được khởi lên, Thế Tôn trả lời cần phải như thật chánh quán với trí tuệ là "Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi".
Chánh kinh:
I. 4 thiền, 4 không, không phải là đoạn giảm, 4 thiền là hiện tại lạc trú, 4 không là tịch tịnh trú.
II. Thế Tôn giảng pháp môn đoạn giảm.
III. Thế Tôn giảng pháp môn khởi tâm.
IV. Thế Tôn giảng pháp môn đối trị.
V. Thế Tôn giảng pháp môn hướng thượng.
VI. Thế Tôn giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn.
VII. Thế Tôn đúc kết các pháp môn đã được thuyết giảng và khuyên hành thiền.
Kết luận:
Tôn giả Mahācunda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết giảng.
Audio chánh kinh: 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Minh Khải giảng phần 1, ngày 14/10/2021: 
 
Video ĐĐ. Minh Khải giảng phần 2, ngày 15/10/2021: 
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm